Luật quốc tịch 2008 sửa đổi 2014 số 56/2014/QH13

Luật quốc tịch là hệ thống các quy định và quy tắc pháp luật quy định về quy trình và điều kiện để một cá nhân có thể được công nhận và chấp nhận là công dân của một quốc gia cụ thể. Mỗi quốc gia có luật quốc tịch riêng, và các quy định này có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ thống pháp luật và chính trị cụ thể của từng quốc gia. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Luật quốc tịch 2008 sửa đổi 2014 số 56/2014/QH13 nhé!

Luật quốc tịch 2008 sửa đổi 2014 số 56/2014/QH13
Luật quốc tịch 2008 sửa đổi 2014 số 56/2014/QH13

I. Luật quốc tịch là gì?

Luật quốc tịch là một bộ quy tắc và quy định được thiết lập bởi một quốc gia để quy định về quá trình đặt, thay đổi, và giữ quốc tịch của công dân. Các luật này có thể bao gồm các quy định về việc xác định ai có đủ điều kiện để nhận quốc tịch, thủ tục đăng ký quốc tịch, và các quy tắc liên quan đến việc giữ và mất quốc tịch.

II. Luật quốc tịch 2008 sửa đổi 2014

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 56/2014/QH13

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam:

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 26.

Điều 2.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2014.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

III. Mọi người cũng hỏi

1.  Luật Quốc tịch 2008 đã được sửa đổi như thế nào trong Luật sửa đổi 2014?

Trong Luật sửa đổi 2014, có nhiều điều chỉnh và bổ sung vào Luật Quốc tịch 2008. Một số thay đổi có thể bao gồm việc điều chỉnh quy trình xin cấp quốc tịch, mở rộng điều kiện đủ điều kiện để đạt được quốc tịch, và thậm chí có thể có những điều khoản mới về quyền lợi và nghĩa vụ của người đang xin cấp quốc tịch.

2.  Những ảnh hưởng lớn nhất của Luật sửa đổi 2014 đối với việc xin cấp quốc tịch là gì?

Luật sửa đổi 2014 có thể đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong quy trình xin cấp quốc tịch và các yếu tố quyết định. Điều này có thể bao gồm việc tăng cường các tiêu chí đánh giá, điều chỉnh các quy định về thời gian cư trú yêu cầu, hoặc thậm chí mở rộng danh sách các loại tài liệu được chấp nhận.

3.  Người đang muốn xin cấp quốc tịch cần phải lưu ý điều gì khi áp dụng theo Luật Quốc tịch 2008 sửa đổi 2014?

Người xin cấp quốc tịch cần phải chú ý đến các thay đổi cụ thể được áp dụng theo Luật sửa đổi 2014, bao gồm cả các yếu tố như điều kiện đủ điều kiện, thời gian cư trú, và các yêu cầu tài liệu. Việc hiểu rõ những thay đổi này sẽ giúp họ chuẩn bị tốt nhất cho quá trình xin cấp quốc tịch và tăng khả năng thành công của đơn đăng ký của họ.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon